Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa els articles 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD) i 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) us informem que:

2.- El responsable del tractament és la parròquia Sant Pere de les Puel·les.  

Domicili: carrer Lluís el Piadós nº 1, Barcelona 08003

NIF/CIF: R5800129H

Correu electrònic de contacte de la parròquia: santpere164@arqbcn.cat

Telèfon: 93 268 07 42

Correu electrònic del DPD: protecciodades@arqbcn.cat.

3.- Finalitat general del tractament

Farem servir les dades identificatives, de contacte o de qualsevol altre tipus que ens faciliteu, per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació per correu electrònic o adreça postal. Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a la base de dades titularitat del responsable del tractament.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu si accepteu  aquest avís.

4.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza en l’àmbit de les activitats parroquials amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies i a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPD.

El tractament de les imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la Llei Orgànica 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

5.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat pel Sr. Rector de la parròquia.
  • Els proveïdors i col·laboradors que calguin per donar compliment a les demandes dels usuaris.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPD.

6.- Transferència internacional de dades.

Per a desenvolupar les seves funcions la parròquia no cedeix, ni envia dades fora de la Unió Europea.

7.- Termini de conservació de la informació.

La parròquia conservarà la vostra informació mentre no revoqueu el consentiment que atorgueu en cada cas.

8.- Drets com a afectat

Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament proposat, i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPDPGDD i LSSI. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a la Secretaria General, C/ del Bisbe, núm. 5, 08002, Barcelona, o bé, contactar per telèfon al núm. 932701012, o enviar un correu electrònic a l’adreça dpd@arqbcn.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte, identificant-se aportant una fotocopia del DNI.

9.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

10.- Obligacions de l’afectat.

Cal que ens faciliteu totes les dades que us demanem i que aquests responguin amb veracitat a la vostra situació actual. Si us negueu a facilitar les dades no podrem atendre-us correctament.

11.- Elaboració de perfils

Per assolir els objectius de la parròquia i, sobretot, per a prestar una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, cal elaborar perfils dels destinataris dels serveis. Mai fem elaboració de perfils automatitzadament.